Veilig sportklimaat voor kinderen

inveiligehanden
Inleiding

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig.
Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden.
Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele toespelingen, seksuele handelingen, beeldopnames, die geen betrekking hebben op voetbalinhoudelijke zaken en persoonlijke contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je, dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de minderjarige niet bij hem thuis.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.
 5. Alle seksuele toespelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal of kan worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen in de ruimtes waar zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien, dat de gedragscode door iedereen binnen de vereniging, die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen, die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een van de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen.
 12. De begeleider beperkt zich in het gebruik van sociale media tot zijn rol als medewerker van de vereniging en gaat geen persoonlijke relaties aan binnen de sociale media.
 13. Deelname in een groepsapp van een team is toegestaan, maar absoluut geen
 14. een-op-eencontact via Facebook of andersoortige sociale media.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 21-5-2015 vastgesteld door het bestuur van s.v. Alliance ’22.

samenveiliger