Voetbal met Respect

Convenant "Voetbal met Respect in Haarlem eo."
De ondergetekenden, de voetbalverenigingen in de regio Kennemerland Zuid, de KNVB district West 1, SRO Kennemerland en de Gemeente Haarlem hebben met betrekking tot respect op en rond het voetbalveld gezamenlijk het volgende vastgesteld.
 1. 1. Alle genoemde partijen in de regio Kennemerland dragen het voetbal in de regio een warm hart toe en streven daarom naar maximale veiligheid in, op en rond alle sportaccommodaties en verenigingskantines.
 1. 2. De verenigingen willen nauwer samenwerken en elkaar stimuleren in het hanteren en uitdragen van een positieve sfeer op alle locaties, ondersteund met gemeenschappelijke, duidelijke, logische en eenduidige gedragsregels en afspraken
 1. 3. De verenigingen moeten elkaar sneller en directer benaderen en informeren in geval van mogelijke incidenten. Zo kunnen verenigingen een goed beeld opbouwen over hetgeen plaats vindt in/op en rondom de sportaccommodaties gerelateerd aan de eigen sportactiviteiten.
 1. 4. Gezien de punten 1 tot en met 3 is het zinnig om een gezamenlijke convenant op te stellen. Dit convenant is de eerste gezamenlijke intentieverklaring van alle ondertekendende partijen om het voetbal in de regio Kennemerland veiliger en respectvoller te maken.
 1. 5. Genoemde partijen hebben het voornemen het convenant af te sluiten voor een periode van 3 jaar. Elk jaar zal een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de vastgestelde werkwijze en het resultaat voldoet aan de verwachtingen.

Afsprakenkader

De spelers van de voetbalverenigingen in Haarlem en de regio Kennemerland Zuid willen graag met plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden voorkomen en maken daarom de hieronder beschreven afspraken met elkaar. Deze afspraken treden in werking na ondertekening op 21 augustus 2014.

1.    Gedragsregels

Elk van de verenigingen heeft uiterlijk op 1 januari 2015 gedragsregels voor spelers, leiders, ouders enz. vastgesteld en zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging van deze afspraken op de hoogte is. De gedragsregels uit de bijlage staan hierbij centraal. De vereniging ziet toe op de naleving van deze gedragsregels en bij overtreding worden er passende maatregelen genomen.


2.    Benoemen contactpersoon

Iedere vereniging stelt een vaste contactpersoon aan die belast is met de verplichtingen voortkomend uit het convenant. In overleg met alle verenigingen wordt vastgesteld of en zo ja welke opleiding deze contactpersoon geboden wordt.


3.    Melding van ongeregeldheden

Over eventuele incidenten wordt altijd contact opgenomen met de contactpersoon van de betreffende vereniging. De contactpersoon zorgt er dan voor dat:

-       de juiste personen binnen de vereniging op de hoogte gesteld worden van de incidenten die door de contactpersoon van een andere vereniging (schriftelijk/ per e-mail) zijn gemeld;

-       binnen 2 weken een terugkoppeling van de stand van zaken wordt verzorgd naar de vereniging die de melding gemaakt heeft;

-       ondernomen acties gemeld worden bij de vereniging die de melding gemaakt heeft;

-       indien gewenst SRO of KNVB wordt ingeschakeld voor een bemiddelende rol.


4.    Overschrijving geroyeerde spe(e)l(st)ers

Indien een geroyeerd lid zich wil overschrijven, laat de vereniging waarvan het lid afkomstig is, de ontvangende vereniging weten dat het gaat om een geroyeerd lid. Indien het royement is overgenomen door de KNVB en het betreffende lid is geplaatst op de "Lijst Landelijk Voetbalverbod" zal deze informatie ook via de KNVB worden aangeleverd.


5.    Doorgeven geroyeerde leden

Leden die door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging worden geroyeerd als lid van de vereniging als gevolg van wangedrag, dienen te worden doorgegeven aan de KNVB met het verzoek deze te plaatsen op de " Lijst Landelijk Voetbalverbod ".

(Bij de KNVB bestaat een " Lijst Landelijk Voetbalverbod ". Hierop komen personen met een schorsing van minimaal 1 jaar, opgelegd door de KNVB. Ook kunnen geroyeerde leden worden voorgedragen om op de lijst te worden opgenomen)


6.    Evaluatie/ uitwisseling ervaringen

Om de effecten van het convenant te beoordelen zal het convenant een vast agendapunt zijn tijdens het voorzittersoverleg veldvoetbal. Tevens zullen er evaluatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de contactpersonen (zie art. 2) aanwezig zullen zijn.


Slotbepalingen

Aanspreekpunt convenant
De KNVB, afdeling Sportiviteit & Respect, KNVB West 1, treedt namens alle betrokken partijen op als eerste aanspreekpunt met betrekking tot aanpassingen van het convenant inclusief de toetreding van nieuwe deelnemers of afmelding van deelnemers.

Toetreding andere partijen

 1. Dit convenant staat open voor toetreding door andere partijen die de in het convenant geformuleerde doelstellingen nastreven.
 2. Een partij die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij één van de genoemde partijen.
 3. Een verzoek tot toetreding wordt alleen gehonoreerd na instemming van alle convenantpartners.
 4. Indien de convenantpartners toetreding door een andere partij goedkeuren, vindt toetreding tot het convenant plaats door middel van ondertekening van een bijlage bij dit convenant door de andere partij. Door de ondertekening aanvaardt de toetredende partij de verplichtingen die voortvloeien uit dit convenant.
Wijziging en opzeggen

 1. Elke partij kan het convenant, met een opzegtermijn van twee maanden, opzeggen. De opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden.
 2. Een afschrift van de schriftelijke opzegging wordt als bijlage aan het convenant gehecht.
 3. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraadt de andere partij zich over de gevolgen daarvan voor de in het convenant vastgelegde afspraken.
 4. Elke partij kan schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle deelnemende partijen.
 5. De wijziging en de verklaring ott instemming worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht.
Bijlagen:
Bewaar het bestand Convenant_Voetbal_met_Respect_in_Haarlem_eo.pdfConvenant_Voetbal_met_Respect_in_Haarlem_eo.pdf759 kB10-11-2014 13:12