Contributies sv Alliance'22 seizoen 2021-2022

Afgelopen seizoen hebben we een bewogen jaar meegemaakt door de corona-pandemie. Echter hebben we financieel tijdig kunnen anticiperen op de ontwikkelingen. Met behulp van de leden, de overheid en de KNVB zijn we redelijk goed door het lastige jaar heen gekomen.

Voor komend seizoen lijkt het erop dat we weer lekker mogen voetballen, ook in competitieverband en dat de kantine weer onder voorwaarden open mag gaan. Dat is erg fijn. In de begroting voor het seizoen 2021-2022 houden we hier dan ook rekening mee dat de kantine-inkomsten weer redelijk terug op het oude niveau gaan komen. Het bestuur heeft dan ook in overleg met leden besloten om geen “coronatoeslag” meer door te voeren. Als bestuur blijven wij uiteraard de ontwikkelingen rond de corona pandemie goed volgen. Mocht er aanleiding zijn tot het doorvoeren van maatregelen zullen wij ons meteen tot jullie richten. Op 1 juni 2021 hebben we in overleg met de leden de contributie vastgesteld voor het seizoen 2021-2022. Voor de senioren, trimvoetballers en mini’s hebben we besloten om geen verhoging door te voeren. Bij de jeugdleden is wel een verhoging van € 20 doorgevoerd, aangezien we in seizoen 2021-2022 verder investeringen in kwaliteit op sportief en organisatorisch gebied willen doorvoeren. Onderstaande contributie bedragen zullen voor het seizoen 2021-2022 van toepassing zijn.

 

We kunnen ons overigens als bestuur nog steeds voorstellen dat er ook leden zijn die het in deze tijd nog moeilijk hebben. Voor hen geldt dat wij natuurlijk bereid zijn om in overleg tot een goede regeling te komen. Samen moeten we dat op kunnen lossen, want Alliancers zijn we in voor- én tegenspoed. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met een van ons.

Met vriendelijke groeten,

Mathijs Blom penningmeester@alliance22.nl

Robert Graat voorzitter@alliance22.nl


De contributiebedragen vanaf 1 juli 2021 zijn:

 • JO6, JO7, MO7 (Mini’s).............................€ 120,--
 • JO8, JO9, MO9..........................................€ 185,--
 • JO10, JO11, MO11....................................€ 190,--
 • JO12, JO13, MO13................................... € 195,--
 • JO14, JO15, MO15....................................€ 200,--
 • JO16, JO17, MO17................................... € 205,--
 • JO18, JO19, MO19....................................€ 210,--
 • Senioren....................................................€ 240,--
 • Trimvoetbal ..............................................€ 130,--
 • Niet spelend lid.......................................... € 90,--


Selectietoeslag

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 juli 2021 zijn:

 • Jeugd.........................................................€ 20,--
 • Senioren.....................................................€ 25,--


De selectieteams die in aanmerking komen voor toeslag zullen op de website bekend worden gemaakt.


Kledingtoeslag

Alliance organiseert in eigen beheer de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 17,50 in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.


Automatische incasso

Heeft u uit principe geen automatische incasso afgegeven, dan gaan we er van uit dat de verschuldigde contributie voor 30 september 2021 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. Sv Alliance ‘22 te Haarlem o.v.v. naam en team. Als het bedrag niet voor 30 september op de rekening van Alliance’22 is gestort, dan zullen we u een herinnering sturen. Daarbij brengen wij € 35 aan administratie kosten in rekening. Betaal dus op tijd.

De automatische incasso wordt voor 30 september 2021 uitgevoerd.


Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen

Via het emailadres, wat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet tijdig nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau; Finesse Incasso Services te Haarlem. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.

 

Contributie en blessures

Regelmatig worden bij de penningmeester verzoeken voor reductie / restitutie van de contributie vanwege blessures ingediend. Hoe erg we het vinden voor het betreffende lid, kunnen we daar helaas niet aan meewerken. Blessures zijn helaas onderdeel / risico van de sport en daar kunnen wij als vereniging geen rekening mee houden en zal er geen reductie / restitutie plaats vinden.


Afmeldingen na 15 juni en opzeggingen gedurende het seizoen

De uiterste einddatum voor afmeldingen ligt op 15 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer aangemeld bij de KNVB en vanaf dat moment wordt door de KNVB kosten in rekening gebracht. Voor afmeldingen die plaatsvinden na 15 juni, maar voor 1 september van dat zelfde jaar, zullen wij € 50 in rekening brengen bij het oud lid.

Leden die gedurende het seizoen opzeggen, dienen de volledige contributie voor het lopende seizoen te voldoen. In uitzonderingsgevallen (ter beoordeling aan de vereniging) kunnen leden, die als gevolg van een vorm van overmacht hun lidmaatschap in de loop van de eerste seizoenshelft (tussen 1 september en 20 december) opzeggen, verzoeken om gedeeltelijke restitutie van contributie. Dit verzoek moet onderbouwd en gelijktijdig met de opzegging via de mail worden gericht aan ledenadmin@alliance22.nl. In deze uitzonderingsgevallen wordt maximaal 50% van de contributie teruggestort. Restitutie wordt niet berekend over toeslagen. De afmeldingen dienen plaats te vinden via de ledenadministratie, anders vindt geen restitutie plaats. In het geval van opzegging na 20 december kan geen beroep meer op restitutie worden gedaan.