Contributie seizoen 2020-2021

Financiële gevolgen vanwege Corona in het nieuwe seizoen??

Afgelopen seizoen hebben we een vreemd en moeilijk seizoen meegemaakt door de Corona. Financieel heeft dat helaas ook consequenties gehad. Vanwege het doorvoeren van maatregelen en de hulp van alle leden hebben we het verlies beperkt kunnen houden.

Voor nieuwe seizoen lijkt het erop dat we weer lekker mogen voetballen, ook in competitie verband. Dat is erg fijn.

Als bestuur voorzien wij helaas nog wel, vanwege de huidige overheidsmaatregelen (oa “1,5- meter-samenleving”), de nodige obstakels. Financieel is de vereniging erg afhankelijk van de inkomsten van de kantine. Door de overheidsmaatregelen verwachten wij, ondanks de creativiteit van de leden, dat met name de inkomsten voor de kantine voor het nieuwe seizoen niet op het gebruikelijk niveau uit zal komen. Daarnaast zullen ook andere inkomsten zoals sponsoring en opbrengsten uit grotere activiteiten terug gaan lopen. Om dit te compenseren voeren we als bestuur de nodige kostenbesparingen door. Alleen zullen de kostenbesparingen naar verwachting niet voldoende zijn om de terugval van de inkomsten op te kunnen opvangen.

 

Als bestuur rekenen we dan weer op het begrip en de solidariteit van alle Alliance leden. Wij willen dan ook voorstellen om de terugval van inkomsten op te vangen door een extra “Corona toeslag” van € 22 per lid door te voeren. Met dit bedrag kunnen we een terugval van circa 50% opvangen. Daarnaast worden de contributies voor het komend seizoen niet verhoogd (3e jaar op rij).

Mocht gedurende het seizoen blijken dat de inkomsten toch positiever uitvallen dan verwacht dan willen wij als bestuur een voorstel aan de leden voorleggen over de eventuele bestemming van het overschot.

We kunnen ons overigens voorstellen dat er ook leden zijn die het in deze tijd moeilijk hebben. Voor hen geldt dat wij natuurlijk bereid zijn om in overleg tot een goede regeling te komen. Samen moeten we dat op kunnen lossen, want Alliancers zijn we in voor- én tegenspoed. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met een van ons.

Met vriendelijke groeten,

Mathijs Blom penningmeester@alliance22.nl

Robert Graat voorzitter@alliance22.nl


De contributiebedragen vanaf 1 juli 2020 zijn:

 • JO6, JO7, MO7 (Mini’s)………………… € 120,--
 • JO8, JO9, MO9………………..….........… € 165,--
 • JO10, JO11, MO11………………...……….€ 170,--
 • JO12, JO13, MO13…………………...….…€ 175,--
 • JO14, JO15, MO15…………………...….…€ 180,--
 • JO16, JO17, MO17…………………...…… € 185,--
 • JO18, JO19, MO19…………………...…… € 190,--
 • JO20, MO20…………………………......…...€ 210,--
 • Senioren ……………………………......…......€ 240,--
 • Trimvoetbal ………………………….....……..€ 130,--
 • Niet spelend lid ………………….……........€  90,--


Selectietoeslag

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 juli 2020 zijn:

 • Jeugd  …………………………...…..…………..€   20,--
 • Senioren ………………………....……………..€   25,--


De selectieteams die in aanmerking komen voor toeslag zullen op de website bekend worden gemaakt.


Kledingtoeslag

Alliance organiseert in eigen beheer de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 17,50 in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.


Automatische incasso

Is er uit principe geen automatisch incasso afgegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de verschuldigde contributie voor 30 september 2020 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. s.v. Alliance te Haarlem o.v.v. naam en team.

De automatische incasso wordt voor 30 september 2020 uitgevoerd.


Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen

Via het emailadres, wat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet tijdig nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau; Finesse Incasso Services te Haarlem. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.

 

Contributie en blessures

Regelmatig worden bij de penningmeester verzoeken voor reductie / restitutie van de contributie vanwege blessures ingediend. Hoe erg we het vinden voor het betreffende lid, kunnen we daar helaas niet aan meewerken. Blessures zijn helaas onderdeel / risico van de sport en daar kunnen wij als vereniging geen rekening mee houden en zal er geen reductie / restitutie plaats vinden.


Afmeldingen na 15 juni en opzeggingen gedurende het seizoen

De uiterste einddatum voor afmeldingen ligt op 15 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer aangemeld bij de KNVB en vanaf dat moment wordt door de KNVB kosten in rekening gebracht. Voor afmeldingen die plaatsvinden na 15 juni, maar voor 1 september van dat zelfde jaar, zullen wij € 50 in rekening brengen bij het oud lid.

Leden die gedurende het seizoen opzeggen, dienen de volledige contributie voor het lopende seizoen te voldoen. In uitzonderingsgevallen (ter beoordeling aan de vereniging) kunnen leden, die als gevolg van een vorm van overmacht hun lidmaatschap in de loop van de eerste seizoenshelft (tussen 1 september en 20 december) opzeggen, verzoeken om gedeeltelijke restitutie van contributie. Dit verzoek moet onderbouwd en gelijktijdig met de opzegging via mail worden gericht aan ledenadmin@alliance22.nl  In deze uitzonderingsgevallen wordt maximaal 50% van de contributie terug gestort. Restitutie wordt niet berekend over toeslagen. De afmeldingen dienen plaats te vinden via de ledenadministratie anders vindt geen restitutie plaats. In het geval van opzegging na 20 december kan geen beroep op restitutie worden gedaan.