Kledingreglement

Vastgesteld op Algemene Ledenvergadering van Sv. Alliance ’22 – 7 juni 2022

Inleiding en inhoud van het kledingreglement
Sv. Alliance ’22, verder te noemen de vereniging, is een exclusief samenwerkingsverband met Multivos/Soccer Center aangegaan voor de levering van wedstrijdtenues en trainingskleding van het merk Jako. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de clubkledinglijn, de prijsstelling en de sponsorbijdragen. Voor de clubleden is een aparte webshop beschikbaar voor individuele aankopen onder aftrek van een korting. Deze webshop is bereikbaar via de website van de vereniging.

 

Wedstrijdtenue en Kledingfonds

Alliance werkt voor de wedstrijdkleding met een zogenaamd kledingfonds. Het wedstrijdtenue (shirt en broekje) wordt/is door de vereniging aangeschaft en wordt in bruikleen uitgegeven aan leden, die daar ieder seizoen een kledingbijdrage voor betalen in de vorm van een toeslag op de contributie die bij competitiespelende leden wordt geïnd.

Voorafgaand aan het seizoen 2022/23 wordt eenmalig ook een set kousen verstrekt. In opvolgende seizoenen moeten leden de aanschaf/vervanging van kousen zelf bekostigen.

Door de wedstrijdkleding op deze manier vanuit de vereniging te verstrekken, zorgen we ervoor dat ieder lid elk seizoen, tegen beperkte kosten, beschikt over een uniform en passend wedstrijdtenue. De kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van jeugdteams en elftallen. Hij/zij is hiervoor het hele seizoen medeverantwoordelijk. Echter, op de eerste plaats is het individuele lid of de ouder/verzorgers van het lid, zelfstandig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de beschikbaar gestelde kleding. Aan het eind van het seizoen worden alle wedstrijdtenues weer ingenomen. Eventuele verloren of beschadigde tenues moeten door het betreffende lid/team vergoed worden.

Trainingskleding

De Alliance kledinglijn bevat ook trainingskleding (o.a. inloopshirts, trainingspakken) en accessoires van het merk Jako. Deze artikelen zijn geen onderdeel van het pakket dat via kledingfonds wordt aangeboden.

  • Teams en/of sponsoren kunnen op basis van kledinglijn via de vereniging een set artikelen of pakket trainingskleding voor teams aankopen, al dan niet voorzien van sponsorvermelding.
  • Leden kunnen ook individueel trainingskleding en accessoires aanschaffen via de webwinkel of in de winkel van Soccer Center.

Selectiekleding

Door de club als zodanig aangemerkte selectieteams worden door de vereniging voorzien van een set trainingskleding (trainingspak, inloopshirt). De club gaat hiervoor een sponsorovereenkomst aan met drie of meer sponsoren, daarnaast dragen de selectiespelers ook zelf deels bij in de kosten via de selectietoeslag die door hen in aanvulling op de reguliere contributie wordt betaald. De trainingsset voor selectieteams is en blijft eigendom van de vereniging. De set wordt bij de start van het seizoen via de teamleider in bruikleen uitgegeven en dient aan het einde van het seizoen weer compleet te worden ingeleverd door de teamleider. In het geval van verlies, vermissing of beschadiging van kleding (anders dan normale slijtage) worden kosten van vervanging op de spelers verhaald.  

In overleg met de leverancier is een levensduur voor kleding vastgesteld, uitgaande van normaal gebruik.

  • Wedstrijdtenue, levensduur zes jaar (1x per week, gedurende heel seizoen)
  • Trainingskleding, levensduur drie jaar (3x per week, gedurende heel seizoen)
  • Kousen: levensduur één jaar (3x per week, gedurende heel seizoen)


Artikel 1 Wedstrijdtenue
De vereniging verstrekt aan ieder team dat deelneemt aan de competitie een tas met wedstrijdtenues, bestaande uit sokken, broek en wedstrijdshirt. Hetzelfde geldt voor eventueel beschikbaar gestelde trainingspakken.

Artikel 2 Gebruik wedstrijdtenue
Het door de vereniging in bruikleen verstrekte mag alleen worden gedragen, c.q. gebruikt tijdens competitiewedstrijden en alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging. Het uitgangspunt is dat de wedstrijdkleding niet wordt gedragen tijdens trainingen en in de vrije tijd. Deelname aan alle wedstrijden en toernooien dient altijd plaats te vinden in het door de vereniging verstrekte wedstrijdtenue.

Artikel 3 Exclusief gebruik clubkleding

De vereniging heeft met haar leveranciers een exclusieve sponsordeal gemaakt voor het gebruik van het Alliance ’22 logo op clubkleding van het merk JAKO. Daar is door de kledingcommissie en de leveranciers veel tijd in gestoken en deze deal levert de club en haar leden een mooie korting op voor de nieuwe wedstrijdtenues en de clubkledinglijn.

De exclusieve sponsordeal betekent dat alleen op kleding die via de vereniging of de verenigingsleveranciers besteld wordt het Alliance ‘22 logo gevoerd mag worden. Het is daarmee voor leden en/of teams niet toegestaan om zelf, buiten de club om, clubkleding te (laten) bedrukken met het Alliance ‘22 logo.

Om de uitstraling van de club naar buiten eenvormig te houden en de sponsordeal te honoreren, vraagt de vereniging van haar leden en teams uitdrukkelijk ook om op wedstrijddagen de clubkledinglijn zoals die op de website van de vereniging staat te gebruiken en niet buiten deze kledinglijn om andere teamwear als trainingspakken etc van andere merken te gebruiken wanneer men als team naar buiten treedt. Dit geldt ook wanneer er op deze kleding geen Alliance ‘22 logo staat.


Artikel 4 PR-activiteiten selectieteams

De selectieteams, inclusief staf, zullen gedurende wedstrijddagen en pr-presentaties en bij alle overige activiteiten die gerelateerd zijn aan het spelen in of promoten van de selectie of club geen andere wedstrijd-/trainingskleding dragen dan de officiële Jako-clubkledinglijn.


Artikel 5 Kledingcommissie

Het bestuur stelt een kledingcommissie aan. Deze is belast met het toezicht en de coördinatie van uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding. De kledingcommissie beoordeelt de staat van de kleding die wordt ingenomen. Indien er een meningsverschil ontstaat betreffende slijtage/beschadiging zal het bestuur van de vereniging de beslissende stem hebben.


Artikel 6 Bruikleen kleding

De speler ontvangt het wedstrijdtenue en eventueel een trainingspak in bruikleen van de club en is verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud daarvan. Het wedstrijdtenue en eventueel het trainingspak zijn en blijven eigendom van Sv. Alliance ‘22.

Artikel 7 Vervangingscyclus
Elk competitie spelend jeugdlid krijgt naar behoefte een nieuw wedstrijdtenue. Bijvoorbeeld in het geval van verandering van team, sponsor of indien de kleding niet meer past. Het oude wedstrijdtenue dient bij het uitgeven van een nieuw wedstrijdtenue compleet ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

Artikel 8 Uitgifte en inname
Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren erin worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken en/of er sprake is van schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid/team. Bij inlevering beoordeelt de kledingcommissie de staat van de kleding.

Artikel 9 Beschadiging, verlies of diefstal
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Bij verlies/diefstal of beschadiging van de kleding is de desbetreffende speler (c.q. het team) aansprakelijk. De speler (c.q. het team) zal een vergoeding aan de vereniging dienen te betalen voor het opnieuw aanschaffen van de vermiste kleding. De vergoeding wordt individueel vastgesteld door de kledingcommissie of het bestuur.

Artikel 10 Terugtrekken uit de competitie
Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

Artikel 11 Beëindiging lidmaatschap
Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingbijdrage. Shirt, broek en eventueel trainingspak dienen ingeleverd te worden bij de leider. Zolang de kleding niet is ingeleverd duurt het lidmaatschap voort en blijft contributie verschuldigd.

Artikel 12 Kledingfonds
Het kledingfonds is een financiële voorziening binnen de boekhouding van de vereniging en als zodanig herkenbaar in de begroting en de jaarrekening. Het kledingfonds wordt gevoed vanuit de kledingbijdrage door competitiespelers. Ieder jaar kan in de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de kledingbijdrage opnieuw worden vastgesteld. Dit bedrag wordt gepubliceerd op de website van de vereniging onder het kopje “contributie”.

Artikel 13 Wijziging sponsorcontracten
Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende kleding. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de speler.


Artikel 14 Aanschafwaarde

De aanschafbedragen voor de kleding worden door het bestuur vastgesteld. Het betreft hier de aanschafwaarde voor nieuwe kleding, welke gehanteerd zal worden voor verrekening bij verlies.
Deze bedragen worden gepubliceerd op de website van de vereniging onder het kopje “clubkleding”.

Artikel 15 Registratie
Alle uitgegeven wedstrijdkleding is voorzien van een rugnummer en een maat. De kledingcommissie houdt per spelend lid en team een administratie bij van de uitgegeven kleding en de bijbehorende spelers. Het bestuur beschikt over een afschrift van deze administratie.

Artikel 16 Wasvoorschriften
Als bijlage bij dit kledingreglement zijn wasvoorschriften voor de kleding toegevoegd, afgegeven door de kledingleverancier. Deze voorschriften maken een onlosmakelijk onderdeel uit van dit kledingreglement en dienen stipt te worden opgevolgd. Zowel in het geval van individuele als collectieve bewassing.

Artikel 17 Naleving van het kledingregelement
Alle leden zijn gebonden aan het naleven van dit kledingregelement. Het bestuur ziet toe op de uitvoering hiervan en treedt op bij geconstateerde afwijkingen.

Artikel 18 Onvoorziene gevallen
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bijlage: wasvoorschriften