Kledingreglement

Vastgesteld door Algemeen Bestuur van Sv. Alliance ’22 – oktober 2017

Inleiding en inhoud van het kledingreglement
Sv. Alliance ’22, verder te noemen de vereniging, is een exclusief samenwerkingsverband met Brandsfit/Patrick aangegaan. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de clubkledinglijn, de prijsstelling en de sponsorbijdragen. Voor de clubleden is een aparte webshop beschikbaar voor individuele aankopen onder aftrek van een clubkorting. Deze webshop is bereikbaar via de website van de vereniging.
Ieder spelend lid krijgt een compleet tenue (shirt, broek, kousen) uitgereikt. Via het kledingfonds worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien van een sponsornaam. De gebruiksduur van het shirt en de broek is vastgesteld op 3 jaren. Voor de kousen is een gebruiksduur vastgesteld van in principe 1 jaar. Vervanging van de kousen dient door het clublid zelf te worden geregeld en bekostigd. Nieuwe kousen zijn te koop in het clubhuis.
Op deze wijze wil de vereniging er voor zorgen dat ieder lid elk seizoen wordt voorzien van een uniform tenue. De kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het elftal. Hij/zij is hiervoor het hele seizoen medeverantwoordelijk. Echter, op de eerste plaats is het individuele lid of de ouder/verzorgers van het lid, zelfstandig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de beschikbaar gestelde kleding. Aan het eind van het seizoen worden alle tenues weer ingenomen.
De jaarlijkse vergoeding voor het kledingfonds wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij competitiespelende leden geïnd.

Artikel 1 Wedstrijdtenue
De vereniging verstrekt aan ieder team dat deelneemt aan de competitie een tas met clubtenues, bestaande uit sokken, broek en shirt. Hetzelfde geldt voor eventueel beschikbaar gestelde trainingspakken.

Artikel 2 Gebruik wedstrijdtenue
Het door de vereniging in bruikleen verstrekte mag alleen worden gedragen, c.q. gebruikt tijdens competitiewedstrijden en alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging. Het uitgangspunt is dat de wedstrijdkleding niet wordt gedragen tijdens trainingen en in de vrije tijd. Deelname aan alle wedstrijden en toernooien dient altijd plaats te vinden in het door de vereniging verstrekte clubtenue.

Artikel 3 Kledingcommissie
Het bestuur stelt een kledingcommissie aan. Deze is belast met het toezicht en de coördinatie van uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding. De kledingcommissie beoordeelt de staat van de kleding die wordt ingenomen. Indien er een meningsverschil ontstaat betreffende slijtage/beschadiging zal het bestuur van de vereniging de beslissende stem hebben.

Artikel 4 Bruikleen clubtenue
De speler ontvangt het tenue in bruikleen en is verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud daarvan. Het clubtenue is en blijft eigendom van Sv. Alliance ‘22.

Artikel 5 Vervangingscyclus
Elk competitie spelend jeugdlid krijgt naar behoefte een nieuw wedstrijdtenue. Bij voorbeeld in het geval van verandering van team, sponsor of indien de kleding niet meer past. Het oude clubtenue dient bij het uitgeven van een nieuw clubtenue compleet ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

Artikel 6 Uitgifte en inname
Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle
kledingstukken en toebehoren erin worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken en/of er sprake is van schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid/team. Bij inlevering beoordeelt de kledingcommissie de staat van de kleding.

Artikel 7 Beschadiging, verlies of diefstal
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Bij verlies/diefstal of beschadiging van de kleding is de desbetreffende speler (c.q. het team) aansprakelijk. De speler (c.q. het team) zal een vergoeding aan de vereniging dienen te betalen voor het opnieuw aanschaffen van de vermiste kleding. De vergoeding wordt individueel vastgesteld door de kledingcommissie of het bestuur.

Artikel 8 Terugtrekken uit de competitie
Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap
Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingbijdrage. Shirt, broek en eventueel trainingspak dienen ingeleverd te worden bij de leider. Zolang de kleding niet is ingeleverd duurt het lidmaatschap voort en blijft contributie verschuldigd.

Artikel 10 Kledingfonds
Het kledingfonds is een financiële voorziening binnen de boekhouding van de vereniging en als zodanig herkenbaar in de begroting en de jaarrekening. Het kledingfonds wordt gevoed vanuit de kledingbijdrage door competitiespelers. Ieder jaar kan in de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de kledingbijdrage opnieuw worden vastgesteld. Dit bedrag wordt gepubliceerd op de website van de vereniging onder het kopje “contributie”.

Artikel 11 Wijziging sponsorcontracten
Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende kleding. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de speler.

Artikel 12 Aanschafwaarde
De aanschafbedragen voor de kleding worden door het bestuur vastgesteld. Het betreft hier de aanschafwaarde voor nieuwe kleding, welke gehanteerd zal worden voor verrekening bij verlies.
Deze bedragen worden gepubliceerd op de website van de vereniging onder het kopje “clubkleding”.

Artikel 13 Registratie
Alle uitgegeven wedstrijdkleding is voorzien van een rugnummer en een maat. De kledingcommissie houdt per spelend lid en team een administratie bij van de uitgegeven kleding en de bijbehorende spelers. Het bestuur beschikt over een afschrift van deze administratie.

Artikel 14 Wasvoorschriften
Als bijlage bij dit kledingreglement zijn wasvoorschriften voor de kleding toegevoegd, afgegeven door de kledingleverancier. Deze voorschriften maken een onlosmakelijk onderdeel uit van dit kledingreglement en dienen stipt te worden opgevolgd. Zowel in het geval van individuele als collectieve bewassing.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bijlage: wasvoorschriften