Afmelding en overschrijven


Afmeldingen

Liefst vóór 31 mei, maar uiterlijk per 15 juni en uitsluitend schriftelijk dan wel per email aan de ledenadministratie.
Adres: Veldlaan 12, 2111 VN Aerdenhout. Emailadres: ledenall@xs4all.nl

Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar.


Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d.
U ontvangt schriftelijk/per email bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd. Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

Overschrijvingen:
Belangrijk:
Alvorens u uw lidmaatschap elders beëindigt, dient u zichzelf verzekerd te hebben van de mogelijkheid tot plaatsing bij Alliance. Bijna in alle leeftijdsgroepen van de jeugd geldt namelijk een wachtlijst. In zeer weinig leeftijdsgroepen is ruimte voor instroom van nieuwe leden.
Overschrijvingsverzoeken dienen uiterlijk woensdag 15 juni bij de KNVB district West 1 ontvangen te zijn.
Voor ondertekening van overschrijvingspapieren door het bestuur van Alliance hebben wij twee speciale avonden georganiseerd:
maandagavond 28 mei om 19.30 uur in de bestuurskamer
van sv Alliance '22.
maandagavond 4 juni om 19.30 uur in de bestuurskamer
van sv Alliance '22.

Lees hieronder wat u dient mee te nemen:

a) Speler die naar sv Alliance '22 toekomt
De speler moet bij Alliance een overschrijvingsformulier halen (kan ook per email gezonden worden) en blad 1 (eigen gegevens en van welke club hij/zij afkomt) en 2 (eigen verklaring) invullen en ondertekenen. Dan indienen met spelerspas bij oude club. Na ondertekening voor akkoord door (de secretaris van) de oude club het formulier inclusief spelerspas bij Alliance indienen ter ondertekening. Alliance stuurt daarna alle stukken op naar de KNVB.

b) Speler die sv Alliance '22 verlaat
De speler moet bij zijn/haar nieuwe club een overschrijvingsformulier halen en blad 1 (eigen gegevens en van welke club hij/zij afkomt) en 2 (eigen verklaring) invullen en ondertekenen. Het formulier wordt daarna getekend door een bestuurslid van Alliance. Dit laatste gebeurt uitsluitend als aan de contributieverplichtingen en opgelegde boetes is voldaan. Na die tijd dient het formulier met oude spelerspas te worden ingeleverd en ondertekend door de nieuwe vereniging.