***Update*** Nieuwe accommodatie


“Laat ik iedereen even bijpraten over de nieuwe accommodatie .......”

Er is sprake van enige onduidelijkheid en ook wel onrust. Zijn ze al begonnen met de bouw? Er zijn namelijk mannen gesignaleerd rond ons complex, die aan het boren en meten waren. Wat is de stand van zaken? Is de gemeente nog steeds positief of gooit de economische crisis roet in het eten? Gaan we het wel of niet redden voor volgende seizoen?

Veel logische vragen en dus tijd voor een heus artikel over de stand van zaken

Na de laatste berichtgeving in de Goalgetter deze zomer is er weer heel erg veel gebeurd in de afgelopen maanden. Hier volgt een wat uitgebreide opsomming met natuurlijk ook weer een paar mooie plaatjes!

Plattegrond begane grond

Plattegrond verdieping

Gevels gebouw

 1. Overeenkomst met de gemeente
  Met de gemeente (wethouder en betrokken afdelingen van Sport en Financiёn) is een principe overeenkomst gemaakt over de opzet van de financiering, de voorwaarden daaraan verbonden en de invulling daarvan door vereniging en gemeente.
  Ons voorstel is deze week met alle benodigde bijlagen bij de gemeente ingeleverd om de definitive goedkeuringsprocedure te kunnen doorlopen
  Het voorstel moet uiterlijk eind november in de gemeenteraad worden bevestigd. Als dat zover is staan definitef alle (financiёle) lichten op groen om op volle kracht door te stomen.
  Al wel is begin september het eerste deel van de eind vorig jaar goedgekeurde subsidie van € 600.000 aan Alliance over gemaakt. Een bijzonder positef signaal vanzelfsprekend.
 2. Inrichting van een bouwteam
  Met KPG architecten is besloten het maken van een definitef ontwerp en alle wat daarbij hoort in de vorm van een bouwteam te doen. Dat betekent simpel dat het ontwerp samen gemaakt wordt met een aannemer. Op die manier ontstaat een otnwerp waarin alle partijen zich kunnen vinden en waaraan middels een taakstellend budget ook een realistisch en maximaal bedrag voor realisatie gekoppeld kan worden. Dat geeft erg veel zekerheid bij de daadwerkelijke bouw (belangrijke keuzes zijn in goed overleg gemaakt en geen/nauwelijks risico op meerkosten in de realisatie fase).
  Het betekende dat er in juli en augustus een keuze gemaakt moest worden uit een aantal aannemers, die hun belangstelling hadeen getoond of die op grond van ervaringen waren benaderd. De keuze is tenslotte gevallen op het bedrijf Draijer Bouw.
  Vanaf eind augustus komt het bouwteam elke woensdagavond bij elkaar om definitief ontwerp, bestek, bouw vergunning voor te bereiden, specificaties van installaties vast te stellen en een definitieve kostenramingen vast te stellen.Het bouwteam wordt door Alliance aangestuurd en bestaat uit 2 vertegenwoordigers van Alliance, 2x KPG, 2x aannemer,1x Kinderopvang Haarlem en wanneer nodig een contructeur en diverse installateurs.
 3. Definitief ontwerp
  Het definitef ontwerp is zo ver klaar dat begin deze week bij de gemeente de bouw vergunning is aangevraagd voorzien van uitgebreide detailtekeningen, bestekken ed.
  Om iedereen een beeld te geven hoe het gebouw eruit gaat zien zijn 3 tekeningen hier toegevoegd: de schetsen van de gevels de plattegronden van de begane grond en de boven verdieping. Het gaat een bijzonder en fraai gebouw worden. Om een indruk te geven van de verandering: ons huidige gebouw, extra kleedkamers en containers tellen op tot ca. 500 m2. Het nieuwe gebouw, inclusief de ruimtes voor Kinderopvang Haarlem, heeft een vloeroppervlakte van ca. 1400 m2!
  En die manne,n die rondliepen en in de grond boorden, waren van de firma Tjaden. Zij voerden sonderingen uit om vast te kunnen stellen hoe lang de palen onder het gebouw moeten worden.
 4. De realisatie van gebouw en velden
  We hebben met het uitwerken van de financiёn 2 à 3 maanden vertraging opgelopen.
  Nadrukkelijk is gekeken welke timing een realisatie van gebouw en velden per augustus 2010 nog mogelijk maakt. Als we begin januari starten is (met een zachte winter) realisatie in 8 maanden mogelijk. Dat wordt reuze spannend, maar we houden wel van een uitdaging.
  De aanleg van de velden zal direct aan het einde van het seizoen beginnen, misschien zelfs al iets eerder. Met de KNVB is al kort gesproken over mogelijkheden om bijvoorbeeld de 2e helft van april geen thuiswedstrijden meer te spelen. Dat wordt verder nog uitgewerkt.
  Het overleg tussen aannemer, SRO die de velden gaat (laten) aanleggen, de gemeente en Alliance over hoe alle plannen in elkaar moeten passen is ook gestart.
  Starten in januari betekent wel dat pal naast ons complex en op de parkeerplaats een bouwplaats komt, met natuurlijk de nodige gevolgen. Die gevolgen worden nu vastgesteld en dan volgt uitgebreid informatie naar iedereen.
 5. Planning voor augustus 2010
  We liggen nog op schema, maar het is wel een bijzonder strak schema. Het vergt veel attentie om alle (soms erg verrassende) aspecten, die bij de realisatie komen kijken in de gaten te krijgen en te houden, maar alle betrokken partijen (dat worden er steeds meer!) zijn bijzonder enthousiast en oplossingsgericht bezig. Er is een hecht team ontstaan, die met elkaar een bijzonder project realiseert.
 6. Communicatie de komende tijd
  Op woensdag 18 november is de algemene ledenvergadering. In die vergadering zal de accommodatie commissie iedereen nog uitgebreider informeren over alle bovenstaande onderwerpen en meer. Ook zal het definitieve ontwerp van het gebouw door KPG architecten via een fraaie 3D presentatie worden getoond.
  Vanaf de start van de bouw in januari is het streven een regelmatige (maandelijkse?) nieuwsbrief op de site te laten verschijnen over de voortgang.
  Ook gaan we de bewoners van Oosterduin in een informatie avond in november bijpraten. Dan zal de gemeente informatie geven over de ideeёn voor (her)inrichting van de verkeerssituatie en de groenvoorziening

Deze opsomming laat zien dat we hele belangrijke stappen hebben gezet. Maar ook dat we in een spannende fase zitten wat betreft besluitvorming en planning. De drukte voor de commissie leden is erg groot geworden, maar we hebben wel een duidelijk doel: augustus 2010!

Ik roep iedereen op (spelers, ouders, trainers, vrijwilligers etc.) om woensdag 18 november op de ALV te komen. We willen graag iedereen over alles informeren en hopen ieders steun en zonodig hulp te krijgen voor de meest cruciale fase die nu aanbreekt.

Namens bestuur en accommodatie commissie

Ben Steeman