Corona-update 7: Contributie in Corona tijden

Het voetbal maakt een vreemd seizoen door, in een onzekere, moeilijke tijd. Dat roept vragen op over de contributie merken wij. In deze update staan we daarbij stil en leggen uit waarom de contributie-inning nog steeds hard nodig is, ook nu de competitie vroegtijdig is beëindigd.

 

De overheidsmaatregelen waarmee de verspreiding van het coronavirus wordt ingedamd, hebben gelukkig effect maar gaan ook gepaard met stevige financiële consequenties. Veel ondernemers en bedrijven maar ook organisaties en verenigingen ondervinden dat aan den lijve. Dat geldt ook voor Sv Alliance ’22. Door de gedwongen sluiting, missen we tenminste drie maanden kantineomzet en opbrengsten uit diverse activiteiten (zoals de voetbalschool en de voetbalkampen), terwijl de meeste kosten wel door blijven lopen. Vanzelfsprekend zijn direct na de sluiting al maatregelen genomen om kosten te besparen. Daarnaast zijn we met de bank en de gemeente Haarlem in gesprek om verplichtingen tijdelijk op te schorten. Verder doen we een beroep op de steunmaatregelen, voor zover de overheid die heeft opengesteld voor sportverenigingen. Het recent aangekondigde steunpakket voor de amateursport is wat dat betreft goed nieuws. De compensatie die wordt geboden is echter nog lang niet genoeg om het tekort dat dit seizoen dreigt, goed te maken. Onder deze omstandigheden is het innen van nog resterende contributies dus hard nodig. Net als andere Haarlemse verenigingen, kunnen we ons geen restitutie van contributie permitteren. Wat dat betreft rekenen we op het begrip en de solidariteit van alle Alliance leden.


Als leden dragen we, via onze contributies, gezamenlijk de lusten én de lasten van Sv Alliance ‘22. Een lidmaatschap van een vereniging is daarin anders dan bijvoorbeeld een overeenkomst bij een sportschool, waar je betaalt voor een dienst en je de mogelijkheid hebt om, als de dienst niet geleverd wordt, op te zeggen en betaling stop te zetten of terug te vorderen.

We kunnen ons overigens voorstellen dat er ook leden zijn die het in deze tijd moeilijk hebben. Voor hen geldt dat we natuurlijk bereid zijn om in overleg tot een goede regeling te komen. Samen moeten we dat op kunnen lossen, want Alliancers zijn we in voor- én tegenspoed. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met een van ons.

Met vriendelijke groeten

Mathijs Blom penningmeester@alliance22.nl

Robert Graat voorzitter@alliance22.nl 

NB: Wil je meer weten over de rechten en plichten mbt contributies? Lees dan bijv. het antwoord van NOC*NSF op de vraag: Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren? https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen