****** Laatste nieuws over de accommodatie ******

In de Goalgetter heeft iedereen deze zomer kunnen lezen uit welke 2 modellen we in samenspraak met de gemeente een keuze moesten maken voor de herinrichting van onze accommodatie. Hier de laatste stand van zaken.
De keuze is uiteindelijk gevallen op een model, dat een variant is op model 6. Klik HIER voor de tekening waar het definitieve model te zien is. Belangrijkste afwijking tov. de 2 eerdere modellen is dat ons nieuwe gebouw op de plek komt van de parkeerplaatsen direct achter ons huidige gebouw.
Dit definitieve model is integraal opgenomen in het Ontwerp Bestemmingsplan Oosterduin, dat vervolgens door de gemeente is bekrachtigd en vanaf 12 september voor iedereen ter inzage ligt. Daarmee is de officiele inspraaktermijn van start gegaan. Dat betekent dat iedereen zijn reacties op het bestemmingsplan (dat over de hele wijk Oosterduin gaat!) kan geven in zogeheten 'zienswijzes'. Deze 1e inspraakronde wordt over ca. 2 weken afgesloten.Voorafgaande aan 12 september is het ontwerp behandeld in de raadscommissie ontwikkeling. Uit de terugkoppeling heb ik begrepen dat de commissie zeer te spreken was over de inhoud en de kwalitet zeker wat betreft het Alliance-gedeelte.

Dinsdag 23 september is door de gemeente voor de buurt een informatieavond over het Ontwerp georganiseerd. Ik ben daar bij geweest om te zien welke bezwaren werden geuit en hoe fel. Dat is alles bij elkaar erg meegevallen. Over het verdwijnen van de groenstrook heb ik eigenlijk geen kritische opmerkingen gehoord. Bewoners van de Egelantierlaan willen wel graag dat gelijk de weg wordt aangepast (bv. versmald en met bochten/drempels) om het doorgaande verkeer minder aantrekkelijk te maken. Diverse bewoners waren erg te spreken over het feit dat we blijven en zeker ook over de uiteindelijke locatie van de bebouwing.
Andere opmerkingen betroffen de lichtmasten. De lichtmasten staan in het model gepland bij de 1,5 kunstgrasvelden aan de noordkant van het complex. Sommige bewoners hebben voorkeur voor plaatsing van de masten bij het andere veld (niet zozeer vanwege het licht, maar om zo mogelijk lasten te verdelen). De werkgroep Westelijk Tuinbouw gebied heeft moeite met de lichten aan de noordzijde , grenzend aan het natuurgebied. Op beide punten is tijdens de avond aangegeven, dat de plaatsing van de lichten een bevestiging is van de huidige bestemming (sport, expliciet bevestigd door de uitspraken van de Raad van State!). Er zullen op dit punt denk ik wel enige 'zienswijzes' worden ingediend. Ander belangrijk punt is het wel/niet handhaven van het fietspad, direct ten noorden. Alternatief is het fietspad helemaal vervangen door groen (dat betekent dat het ander fietspad aangepast moet worden wat extra kosten met zich mee brengt)
Al met al heb ik wel een positief gevoel over hoe onze plannen zullen worden bekeken. We wachten de terugkoppeling vanuit de gemeente over een paar weken af.

Eind juli en eind augustus hebben we over invulling van kinderopvang in onze nieuwe accommodatie gesproken met de, door ons uit de 5 kandidaten gekozen, 2 marktpartijen in een 2e selectieronde . Dat waren erg goede gesprekken en op basis van onze criteria hebben we 2 weken geleden gekozen voor Kinderopvang Haarlem als toekomstige partner. Natuurlijk moet er nog heel veel definitieve zakelijke afspraken gemaakt worden, maar we hebben een erg goed gevoel overgehouden aan de gesprekken tot nu toe.

De gemeente is tenslotte druk doende om een aantal belangrijke zaken op financieel gebied te formaliseren.
Als die financiële zaken rond zijn kunnen we gaan starten met de voorbereiding van de realisatiefase, waarvoor we vanuit de commissie professionele projectleiding willen inhuren. De leden van de accommodatie commissie kunnen alles wat moet gebeuren namelijk niet in de vrije tijd erbij blijven doen.

We liggen dus nog steeds 'op koers'. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november (datum volgt zeer binnenkort, let op de aankondiging!!) zal dit onderwerp uitgebreid toegelicht worden.

Namens bestuur en accommodatie commissie,
Ben Steeman