DOOR EEN KNVB STORING IS HET AANMELDINGSFORMULIER SOMS BUITEN WERKING, NEEM DAN EVT. CONTACT OP MET DE LEDENADMINISTRATIE VIA: ledenadmin@alliance22.nl


Ja ik (of mijn kind) wil lid worden van sv Alliance'22 en wil graag middels onderstaand formulier vragen of er plaats is.

Aan de hand van de ingevulde gegevens zal er bepaald worden of er plaats is bij de betreffende leeftijdscategorie.
Pas nadat gebleken is dat er plaats is zal via het opgegeven e-mail adres de definitieve lidmaatschapsovereenkomst verstrekt worden.


Online aanmeldingsformulier:
Voorwaarden bij definitief plaatsing als lid:

  1. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een volledig seizoen (1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar). 
  2. Inning van de contributie gebeurt op basis van deze getekende inschrijving via automatische incasso, omstreeks 15 augustus. Bij het ontbreken van een machtiging tot automatische incasso wordt de contributie met € 10,00 administratiekosten verhoogd, tenzij deze vóór 15 augustus is ontvangen op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77.  
  3. SV. Alliance'22 verkrijgt hierbij het recht om bovenstaande gegevens door te geven aan derden zoals bijvoorbeeld de KNVB of de gemeente. 
  4. Leden en ouders van jeugdleden (tot en met de A-junioren) verplichten zich mee te draaien met kantine-diensten 
  5. Wanneer een machtiging is afgegeven die (bijv. om administratieve redenen) niet kan worden uitgevoerd wordt de contributie verhoogd met € 2,50 administratiekosten.  
  6. Bij inschrijving na 1 januari wordt de contributie naar rato berekend. 
  7. Bij wijziging van uw gegevens moet u dit zo snel mogelijk, schriftelijk of via e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie. 
  8. Afmelding als lid voor een volgend seizoen dient te allen tijde schriftelijk of via e-mail plaats te vinden bij de ledenadministratie. 
  9. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 31 mei van het seizoen door de vereniging te zijn ontvangen. Wanneer uw opzegging ná 31 mei van een lopend seizoen is ontvangen, bent u gehouden de contributie voor het nieuwe seizoen in zijn geheel te voldoen.
  10. Er vindt geen restitutie van contributie plaats als het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd.